فهرست مشتریان و پروژه های شاخص

 

 

شرکت های دولتی

ردیف

کار فرما

1

پروژه خاتم الانبیا (ارتش جمهوری اسلامی ایران )

2

پروژه بیمارستان امام رضا (ع) 2  نصب در های داخلی

3

نمایندگی شرکت سایپا شهرستان سرخس

4

پروژ های نمایندگی بیمه پاسارگاد شهرستان سرخس اجرای درب وپنجره های دوجداره

5

مراکز بهداشت ودرمان بخش طرقبه

6

مراکز بهداشت ودرمان  بخش شهرستان  گلبهار

 

 

پروژه های ساختمانی

ردیف

کار فرما

1

پروژه های مسکونی گلایل فاز 1و2و3 (کیش) مهندس رضایی ،مجموع های 100واحدی 

2

پروژه های مسکونی  نوید فاز 1و2و3و4و5  ، مهندس نوید

3

پروژهای ساختمانی مهندس شوریده

4

پروژهای منطقه 11 مشهد به نام یاس فاز 1و2و3و4و5 ، مهندس دوسنده

5

پروژه های مسکونی مهندس صابر

6

پروژه های مسکونی مهندس زرقانی شهرستان جوین

7

و صدها پروژه مسکونی و اداری